Villamiljögruppen hjälper dig att påverka kommunen

Villamiljögruppens främsta uppgift är att stötta de stackars villaägare som oförberett blir drabbade av planförslag med ovarsam förtätning som skulle störa den harmoniska kulturmiljön. Vi gör detta genom nätverkande och på ett arbetseffektivt sätt.

Denna sida utgör ett försättsblad till ett antal småskrifter som vi tror kan vara till hjälp för dessa oförberedda villaägare, för en del lokala villaägareföreningar och inte minst för samverkan mellan dessa lokala aktörer.

Att som närboende påverka ett lagt planförslag är oftast en svår, tids- och energikrävande uppgift. För att lyckas krävs vanligtvis ett helhjärtat engagemang och ett teamarbete från fler drabbade. Det är vår förhoppning att dessa dokument skall minska startsträckan till en mobilisering med ett starkt team och en målinriktad handlingsplan.

Vad kan man göra om kommunen vill bygga ett flerbostadshus mitt i
villaområdet? Eller om ett byggföretag vill riva grannhuset och ersätta det
med en mindre bostadsrättsförening? Att påverka ett planförslag eller ett
bygglovsärende är ofta en svår och tidskrävande uppgift.

I Stockholmsområdet har företrädare för ett antal lokalföreningar bildat
Villamiljögruppen, som är ett nätverk för goda villasamhällen. Gruppen
arbetar framför allt med att motverka ovarsam förtätning av villaområden.

De vill gärna stötta villaägare som riskerar att drabbas av planförslag som
påverkar boendemiljön på ett negativt sätt. Gruppen har därför sammanställt
ett antal korta skrifter för att hjälpa andra föreningar med att stötta sina medlemmar.
Dokumenten innehåller förslag på hur man kan påverka kommunen och mobilisera
medlemmarna.

Villamiljögruppen är öppen för föreningsföreträdare från andra delar av landet.
Villamiljögruppen består idag av företrädare för ett antal lokalföreningar i Storstockholm.
Det kan vara en fördel att växa till att omfatta flera tillväxtregioner. Företräder du en
lokalförening och vill gå med i gruppen, så är du välkommen att kontakta lars.avellan@telia.com

.