Utredningar

Översiktsplan 2050

Översiktsplanen visar hur hela Huddinge ska utvecklas för att bidra till en hållbar framtid.

Förslaget till ny översiktsplan utgör en revidering av tidigare framtagen Översiktsplan 2030 och tar sikte på år 2050.

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och beskriver hur en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås. I översiktsplanen visar vi hur bebyggelse, naturområden och infrastruktur i hela Huddinge ska utvecklas eller bevaras. Du hittar dokumentet på Huddinge Kommuns hemsida genom att söka på op2050-samradsversion-web

Kvarteret Hängbjörken 1–7 och Hörningsnäs 1:1 m.fl., i kommundel Sjödalen

Ny detaljplan för fastigheterna Hängbjörken 1–7 och del av Hörningsnäsvägen 1:1 m.fl. har varit på samråd. Du hittar alla planhandlingar på Huddinge Kommuns hemsida genom att söka på https://www.huddinge.se/hangbjorken

Förslaget innebär bl.a. att befintlig villabebyggelse längs med Hörningsnäsvägen 29-33, 38-42 kommer att behöva rivas. Styrelse för Villaägarna i Huddinge anser att det hade varit önskvärt att behålla detta villakvarter och i stället förlägga föreslagen bebyggelse på koloniområdet intill.  

Skidorna prövas nedanför Berggården, som låg nära busshållplatsen Sördalavägen utmed Storängsleden i centrala Huddinge. Huset revs i samband med att Storängsleden
byggdes på 1980-talet. Bilden är från 1920-talet.
Huddinge bilstation med
järnvägsstationen i bakgrunden.
Bild från 1925.